خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجويان روزانه دانشکده علوم انسانيحسینحسنی2284
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومی علوم انسانیمجتبیعباسی2290
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشیمحمودنوری2293
مدیریت امور حقوقی و قراردادهامدیر امور حقوقی و قراردادهاسید مجتبیحسینی2294
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشسیدجعفرطاهری2296
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مسئول امورخوابگاههای برادرانمحمد علیحسنلویی2298
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهذکرالهمروتی2299
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک خاکفرزانهحسینی2304
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمریمنورسینا2306
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 12307
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 12307
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی2308
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)ربابمحمدی2308
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهصهباجراحی2311
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس بازنشستگان و بیمهرضاخدایی2314
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / کارشناس امور بازنشستگانرضاخدایی2314
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمیرضاخدائی2314
حوزه ریاست دانشگاهکارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیعلیصدرا2319
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / نگهباني ساختمان برق2320
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول تأسیساتبهروزقدیمی2321
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول نگهداری تأسیسات مکانیکیبهروزقدیمی2321
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
کتابخانه مرکزیرئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفمحمدی2324
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
حوزه ریاست دانشگاهمسئول دفتر ریاستحسناسلامی2331
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / دبیر کارگروهسیدمحسن نجفیان2331
معاونت اداری مالیمسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / مسئول برق و مخابراتعلی اکبربیات2333
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول نگهداری تأسیسات الکتریکیعلی اکبربیات2333
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
ستاد هفته پژوهشجمال داودی  2334
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / معاون آموزشعباسرسولی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مدیر آموزشرضانوروزیان2335
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / مدیرگروه خاکشناسی2338
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 4لیلا داورپناه2343
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیر اجراییصمدبهنام2344
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستجبارخدایی2348
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیعلیرضاامانلو2352
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
دانشکده علومحراست دانشکده / نگهباني ساختمان های دانشکده علوم2359
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / مدیر طرحهای عمرانیعلیرضاعلیمحمدی2366
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - فاطمیه 22367
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمنصورعلوی2371
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه نقشه بردارياسلامجوادنیا2373
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه نقشه برداري--2373
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفضل الهقاسمی2376