خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
حمدیحسینhamdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
علیزاده گورادلجابرj.alizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومآمار
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیعمران
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خلیفهخسروkhalifeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
خاوندی خیاویعلیرضا khavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir