خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
حسین زادهمرتضی mhoseinzadeh[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
تیموریتوحیدtohidteymouri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
خدابندهمهدیkhodabandeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خوشکاممریمkhoshkam@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
یاریانمجیداستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رحمانیسعیدs.rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
طهماسبی مقدمحسینtahmasebihossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عباس زادهامیدo.abbaszadeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
شیردلسیده اکرمshirdel@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
حمدیحسینhamdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
رحمانیمریمrahmani.maryam@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
سلیمیداریوشdsalimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
نظریحسنNazari.Hassan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
چراغیمهدیmcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
افشاریربابafshari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
ارغندحسام الدینarghand [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
چراغیاباذرcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
قاسم زادهفاطمهghasemzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
فلاحیاحمدafallahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
ثقفیمریمm.saqafi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
فرهادیرویاfarhadi.roya@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
علیزاده گورادلجابرj.alizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
سالاریتکتم t.salari@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
سامهآسیهa.sameh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
علی محمدیعلیرضاalimohammadi.alireza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
ابراهیم نژاد خالجیریحسینebrahimnezhad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
معینبهزادMOEIN[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
دوستیرضاr_dousti@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir