خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سامهآسیهa.sameh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
زرمحمدیآیت اللهzarmohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
چراغیاباذرcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir استاددانشکده علومشیمی
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
فلاحیاحمدafallahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
کرمی دهکردیاسماعیلe.karami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir دانشیاردانشکده مهندسیعمران
عباس زادهامیدo.abbaszadeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
باقریامیرa.bagheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
عندلیبیبابکandalibi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
ملکی زنجانیبهرامbmalekiz@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir