خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومفیزیک
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
خلیفهخسروkhalifeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید استادیاردانشکده علومزیست شناسی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
بیاتعلیabayat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir