خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irدانشیاردانشکده علومشیمی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir استاددانشکده علومفیزیک
خلیفهخسروkhalifeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومآمار
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید دانشیاردانشکده علومزیست شناسی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
بیاتعلیabayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
اسکندریوجیههveskandari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irغیرفعالدانشکده علومفیزیک
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir