خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-480 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
دوستیرضاr_dousti@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمهندسی مواد
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
باقریامیرa.bagheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
سلیمیداریوشdsalimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
ارغندحسام الدینarghand [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
سامهآسیهa.sameh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
علی محمدیعلیرضاalimohammadi.alireza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir