خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
حمدیحسینhamdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قاسم زادهفاطمهghasemzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
فتحییوسفfathi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
فرهادیرویاfarhadi.roya@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
ابراهیم نژاد خالجیریحسینebrahimnezhad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir