خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی آب
حسینیعباسabbas.hosseini[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید استادیاردانشکده علومزیست شناسی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
خاوندی خیاویعلیرضاkhavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
خلیفهخسروkhalifeh[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومفیزیک
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
داودوندیمحمدحسینmhd.davodvandi@yahoo.comمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
درخشانداورd_derakhshan@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیمهندسی آب
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رئیس پورکوهزادRaispour[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir