خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir دانشیاردانشکده مهندسیعمران
صدرامحمدm.sadra@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عباسیسعیدAbbasi.Saeed[at]Znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
مقدادیمجیدmeghdadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irغیرفعالدانشکده علومفیزیک
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
امیریمحسنmo.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
رضائیداودd_rezaei[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir