خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir استاددانشکده علومفیزیک
خدابندهمهدیkhodabandeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خاوندی خیاویعلیرضا khavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خلیفهخسروkhalifeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیعمران
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومآمار
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
علیزاده گورادلجابرj.alizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir