خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
باقریامیرa.bagheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بیاتعلیabayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیحقوق
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
تقویلیلاsangdehi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تیموریتوحیدtohidteymouri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
ثقفیمریمm.saqafi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir