خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومآمار
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
حسین زادهمرتضی mhoseinzadeh[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
حشمتیعمرانsee below پایین را ببینید دانشیاردانشکده علومزیست شناسی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
حمدیحسینhamdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
خاوندی خیاویعلیرضا khavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
خدابندهمهدیkhodabandeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
خلیفهخسروkhalifeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir استاددانشکده علومفیزیک
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خوشکاممریمkhoshkam@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
داودوندیمحمدحسینmhd.davodvandi@yahoo.comمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
دوستیرضاr_dousti@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رئیس پورکوهزادRaispour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir