خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
فتحییوسفfathi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فرهادیرویاfarhadi.roya@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
فلاحتمحمدصادقsafalahat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
فلاحیاحمدafallahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قاسم زادهفاطمهghasemzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
لکی روحانیعلیarlدانشیاردانشکده مهندسیعمران
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir