بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه علوم و مهندسی آب

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
علوم و مهندسی آب مهندسی آب 11-19-03-01
علوم ومهندسی آب 11-19-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم و مهندسی آب (دو گرایش ) 11-19-04-10

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-