بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده مهندسی گروه مکانیک

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی مکانیک  مهندسی مکانیک (تمام گرایشها، ورودیهای ماقبل 1402  14-14-03-01
مهندسی مکانیک ( ورودی 1402 به بعد ) 14-14-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي مكانيك (سه گرایش ) 14-14-04-10
رشته (مقطع دکترا) کد
مهندسي مكانيك (سه گرایش ) 14-14-04-10

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-