بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی شیمی مهندسی شیمی (ماقبل 91) 14-18-03-01
مهندسی شیمی (سال اجرا 91 به بعد ) 14-18-03-02
رشته ( مقطع کارشناسی ارشد ) کد 
مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري(سال اجرا 1400 به بعد )  14-18-04-01
مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی( ورودی 1402 به بعد ) 14-18-04-02

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-