بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ) کد
 اقتصاد اقتصاد 13-33-03-01
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم اقتصادي 13-33-04-10
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 13-33-04-11
علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي 13-33-04-12
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري 13-33-04-13

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-