بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده مهندسی گروه برق

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی برق مهندسی برق(تمام گرایشها ورودی های ماقبل 1400) 14-13-03-01
مهندسی برق (سال اجرا 1400 به بعد  ) 14-13-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي پزشكي گرايش بيو الكتريك 14-13-04-10
مهندسي برق(سیزده گرایش ورودی ماقبل 1402) 14-13-04-11
مهندسی برق ( در 13 گرایش ورودی 1402 به بعد ) 14-13-04-12
رشته (مقطع دکترا) کد
مهندسی برق ( در سیزده گرایش ورودی 1402 به بعد ) 14-13-05-29
مهندسي برق (چهار گرایش ورودی ماقبل 1402 ) 14-13-05-30

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-