بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم گروه علوم محیط زیست

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
علوم محيط زيست علوم و مهندسي محيط زيست 12-19-03-01
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم محيط زيست 12-19-04-10

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-