بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت و حسابداری

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی(سرفصل قدیم ) 13-30-03-01
مدیریت صنعتی(سرفصل قدیم ) 13-31-03-01
مدیریت بازرگانی(94 به بعد ) 13-30-03-02
مدیریت صنعتی( 94 به بعد  ) 13-31-03-02
حسابداری کارشناسی ناپیوسته (98به بعد) 13-21-02-01
حسابداری کارشناسی ناپیوسته (1400به بعد) 13-21-02-02
حسابداری کارشناسی پیوسته  (98 به بعد) 13-21-03-01
حسابداری کارشناسی  پیوسته (1400 به بعد ) 13-21-03-02
حسابداری کارشناسی  پیوسته (1401 به بعد ) 13-21-03-03
کاردانی حسابداری 13-21-01-01
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي 13-21-04-10
مديريت دولتي ( ده گرایش ) 13-21-04-11
مديريت بازرگاني (شش گرایش ) 13-30-04-10

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-