بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
علوم و مهندسي صنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) برای ورودیهای ماقبل 96 11-20-03-01
علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)برای ورودی 96به بعد 11-20-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم و مهندسي صنايع غذايي(دو گرایش صنایع غذایی و فناوری مواد غذایی) 11-20-04-10

بازدید امروز: 6


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-