خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 241-300 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
شمسعلی Shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
شکاریفریدshekari@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
شکریعلیa.shokri[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
شیردلسیده اکرمshirdel@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
صدرامحمدm.sadra@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
طهماسبی مقدمحسینtahmasebihossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عباس زادهامیدo.abbaszadeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عباسیسعیدAbbasi.Saeed[at]Znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irاستاددانشکده علومزمین شناسی
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
علی محمدیعلیرضاalimohammadi.alireza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
علی پناهیفاطمهalipanahi@hotmail.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
علیزاده گورادلجابرj.alizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irدانشیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
عندلیبیبابکandalibi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir