خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رجاییفاطمهRajaei_Fatemeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
رحمان پور زنجانیعلیRahmanpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
رحمانیسعیدs.rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
رحمانیمریمrahmani.maryam@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رستمی بهنام brostami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
رضائیداودd_rezaei[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
رضویفرهنگrazavi.farhang@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
زرمحمدیآیت اللهzarmohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
زندیمحسنZandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
سالاریتکتم t.salari@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
سامهآسیهa.sameh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irدانشیاردانشکده علومشیمی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
سلیمیداریوشdsalimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir