خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-480 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شمسعلی Shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شکاریفریدshekari@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
شیردلسیده اکرمshirdel@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طهماسبی مقدمحسینtahmasebihossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
تیموریتوحیدtohidteymouri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
اسکندریوجیههveskandari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
زندیمحسنZandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir