خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
باقریامیرa.bagheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
ارشدینعمت اللهnarshadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
خاوندی خیاویعلیرضا khavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رئیس پورکوهزادRaispour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irدانشیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
زندیمحسنZandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irدانشیاردانشکده علومشیمی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
خلیفهخسروkhalifeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir