خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
رضائیداودd_rezaei[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیعمران
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
فلاحتمحمدصادقsafalahat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir دانشیاردانشکده مهندسیعمران
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
لکی روحانیعلیarlدانشیاردانشکده مهندسیعمران
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
خاوندی خیاویعلیرضا khavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جوادنیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
افشارنیاحامدafsharnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
معینبهزادMOEIN[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir