خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
باقریامیرa.bagheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
سلیمیداریوشdsalimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سلیمیامیرa.salimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
عمادیسید مانیemadi.mani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
ارغندحسام الدینarghand [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
سامهآسیهa.sameh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
علی محمدیعلیرضاalimohammadi.alireza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
ابراهیم نژاد خالجیریحسینebrahimnezhad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
خدابندهمهدیkhodabandeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رحمانیسعیدs.rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
عباس زادهامیدo.abbaszadeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اصفهاني زنجانیرضاa@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
پناهيمهدي m.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
ملکی زنجانیبهرامbmalekiz@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عندلیبیبابکandalibi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شکاریفریدshekari@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir