خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-480 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیبرق
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شمسعلی Shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شکاریفریدshekari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
تیموریتوحیدtohidteymouri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
زندیمحسنZandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زرمحمدیآیت اللهzarmohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir