خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
داودوندیمحمدحسینmhd.davodvandi@yahoo.comمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
مقدادیمجیدmeghdadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
چراغیمهدیmcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
مرادیمسعودmassod76@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ثقفیمریمm.saqafi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
صدرامحمدm.sadra@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
پناهيمهدي m.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
حسینی سید مرتضیm.hoseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خوشکاممریمkhoshkam@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir