خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
زرمحمدیآیت اللهzarmohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زندیمحسنZandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
ترابیسیده یلداy.torabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
اسکندریوجیههveskandari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
تیموریتوحیدtohidteymouri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
توحیدلوشادعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
طهماسبی مقدمحسینtahmasebihossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
تفکریاحسانtafakori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شیردلسیده اکرمshirdel@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
شکاریفریدshekari@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شمسعلی Shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir