خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
میرزایی الموتیحمیدرضاalamoutih@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
خلیفهخسروkhalifeh[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
نجفیداریوشd_najaf[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیکامپیوتر
سلیمیداریوشdsalimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رضائیداودd_rezaei[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
درخشانداورd_derakhshan@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
افشاریربابafshari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
حسینیرسولrasoulhosayni@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
اصفهاني زنجانیرضاa@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
دوستیرضاr_dousti@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
امیدیرضاrezaomidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فرهادیرویاfarhadi.roya@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیحقوق

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir