خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-478 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیخاک شناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ساعیموسی saei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اسکندریوجیهه.استادیاردانشکده علومزیست شناسی
رشتچیوحیدrashtchi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
ربيعيوليrabiei@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
جعفریانوهبv.jafarian[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
افصحیکامران afsahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رئیس پورکوهزادRaispour[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir