خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irاستاددانشکده علومزمین شناسی
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir استاددانشکده علومشیمی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir