خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
عمارلوعلیamarlou@znu.ac.irدانشیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
ارشدینعمت اللهnarshadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irاستاددانشکده علومزمین شناسی
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir استاددانشکده علومشیمی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir