فرآیندها - معاونت پژوهش و فناوری

 
 
مرکز فناوری اطلاعات
 
کتابخانه مرکزی
 
موزه تاریخ طبیعی
 
 
بروزرسانی: 23-7-1402
گردش کار طرح های داخلی

معرفی:

 طرح های داخلی دانشگاه، به منظور فراهم ساختن زمینه انجام پژوهش های هدفمند متناسب با توانایی و شرایط خاص هر یک از اعضای هیئت علمی و گرایش های تخصصی آنها انجام می گیرد. اعضائ هیئت علمی دانشگاه می توانند براساس آیین نامه نسبت به ارائه پیشنهاد طرح پژوهشی اقدام نمایند و هزینه انجام این طرح ها ازمحل اعتبار پژوهانه (Grant) ایشان تامین می شود.

گردش کار:

پرسش های متداول:

  1. چه میزان از اعتبار پژوهشی سالانه هر عضو هیئت علمی می تواند به طرح پژوهشی اختصاص یابد؟ حداکثر 30% از اعتبار پژوهشی سالانه هر عضو هیئت علمی می تواند به طرح پژوهشی اختصاص یابد.
  2. هر عضو هیئت علمی در هر سال مجاز به انجام چند طرح می باشد؟ هر عضو هیئت علمی در هر سال مجاز به ارائه پیشنهاده یک طرح است مگر در گروه هایی که فاقد مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند که اعضائ هیئت علمی مربوطه از بار دوم به بعد می توانند در هر سال دو طرح داشته باشند.
  3. مراحل تصویب پیشنهاده طرح به چه صورت است؟  تصویب پیشنهاده طرح با تصویب شورای گروه و شورای دانشکده، مربوطه و با توجه به نتایج ارزیابی داوران منتخب در شورای پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.
  4. تعداد داوران در هر طرح چند نفر می باشد؟ پیشنهاده طرح با اعتبار کمتر از30 میلیون ریال به سه داور داخلی و با مبلغ بیش از 30 میلیون ریال به 2 داور داخلی و 1 داور خارجی ارسال خواهد شد.
  5. امتیاز لازم برای تصویب پیشنهاده چه میزان است؟ امتیاز لازم برای تصویب پیشنهاده پژوهشی کسب حداقل 14 امتیاز از 20 امتیاز فرم داوری و نیز میانگین حداقل 2 داور از 3 داور ضروری است.
  6. هزینه داوری برای طرح ها چه مبلغی است؟  هزینه داوری برای هر داور برای پیشنهاده طرح 300000ریال و برای گزارش نهایی1000000 ریال است.

پیوندهای مرتبط:

آیین نامه طرح ها داخلی

کارشناس مربوطه: خانم فاطمه سلطانی