خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومآمار
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عندلیبیبابکandalibi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir