خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عندلیبیبابکandalibi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
علی پوروحیدهvahidehalipoor1@gmail.comاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir