خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ملکیمحمد علیmaleki(at)znu(dot)ac(dot)irاستادیاردانشکده علومفیزیک
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
امیریمحمداسماعیلM-amiri@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیباغبانی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
زندی باغچه مریم محمدباقر mbzandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
داودوندیمحمدحسینmhd.davodvandi@yahoo.comمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
رضوانیمحمدعلیmarezvani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
در گاهیمحمودMdargahi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
رسولیمحمودrasooli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
موحدی فاضلمرتضیmovahedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فتحیمرتضیx@y : x= m.fathi , y= znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده مهندسینقشه برداری
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
رحمتمرضیهm.rahmat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
ثقفیمریمm.saqafi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
مرادیمسعودmassod76@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
حریریمهدیma.hariri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
چراغیمهدیmcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir