خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-480 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
پناهيمهدي m.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
چراغیمهدیmcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
چراغیاباذرcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیفلسفه
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
کرمی دهکردیاسماعیلe.karami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یاریانمجیداستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir