خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نظریحسنNazari.Hassan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شادمان لاکمه سریمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comطرح سربازیدانشکده علومشیمی
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
موحدی فاضلمرتضیmovahedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
امیریمحسنmo.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیخاک شناسی
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir