خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
نخستین پناهیپروانهpanahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
عباس زادهامیدo.abbaszadeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irغیرفعالدانشکده علومفیزیک
نظریحسنNazari.Hassan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
ارشدینعمت اللهnarshadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
موحدی فاضلمرتضیmovahedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمهندسی مواد
معینبهزادMOEIN[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
امیریمحسنmo.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir