خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
دولتیلطفعلی l.dolatti@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
ابراهیمیلقمانL.Ebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
تقویلیلاsangdehi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
صفریلیلاlsafari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
بی مکرمانداناmandana.bimakr[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
یاریانمجیداستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
میرزایی عطاآبادیمجیدmajid.mirzaie@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ادیب مجیدmadib@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حیدرپورمجیدHeydarpour@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حمزویمجیدm.hamzavi[at]znu.ac.irمربیدانشکده علومفیزیک
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
مقدادیمجیدmeghdadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
ابراهیمی قیریمحدثهmebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
صرافیمحسن.استادیار - بازنشستهدانشکده علومفیزیک
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
امیریمحسنmo.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
زندیمحسنZandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
محمودیمحمد mahmoudi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
باقریمحمدmbagheri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
صدرامحمدm.sadra@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
ابراهیمیمحمدebrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir