خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفی افراشتهمجیدyousefi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
یوزباشیلیلاl.youzbashi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
یمانیمحمد حسینyamani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
یمانیپریساp_yamani[َat]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یاوریمحسن Yavari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
یافتیانمحمد رضاyaftian[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یاریانمجیداستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
کرمی دهکردیاسماعیلe.karami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کاظمیمحمدباقرmbkazemi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
چراغیمهدیmcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
چراغیاباذرcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پناهيمهدي m.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
ولیئیقربانvaly.qorban|at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
وجدانیفریده vejdani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
واحدپورمرتضیvahed@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir