خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ارغندحسام الدینarghand [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی و علوم کامپیوتر
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
لکی روحانیعلیarlدانشیاردانشکده مهندسیعمران
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
اشکواریمحمدجعفرashkevari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
اشتریپیامashtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
عسکریمحمد صادقaskari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
یوسفلیامیرayousefli@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی صنایع
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و مهندسی آب
فتح ا... پورپرویزa[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
بابا اکبری ساریمحمدbabaakbari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم ومهندسی خاک
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بهاریعباسBahari@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
بشردوستمجتبیBashardoost@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بیاتفرهادbayat [dot] farhad [at-sign] znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
بهروزیمحبوبهbehroozi.m@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
محمدی یگانهبهروز behrozyeghaneh@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیحقوق
ملکی زنجانیبهرامbmalekiz@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رستمی بهنام brostami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
چراغیاباذرcheraghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
دهقانمرضیهdehghan@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
دلفانیپروانهdelfani.parvaneh@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیفلسفه

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir