خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 301-360 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
مصطفویمحمدmmostafavi [at] znu [dot] ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
نبی لومحرمmnabiloo@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
نصیری مجتبیmnasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
امیریمحسنmo.amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
معظمیعلیرضاmoazzami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
معینیمرتضیmoeini.morteza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
معینبهزادMOEIN[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمهندسی مواد
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
مرادیمحمدmoradi.g@znu.ac.irاستاددانشکده علومزیست شناسی
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
موحدی فاضلمرتضیmovahedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
آیت اللهیمجتبیmo_ayatollahi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
حیدریمحمد تقیMt.heydari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شادمانمحمدmuhammad.shadman@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
حسینیمیروحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
چرمیمصطفیmyLastName.myFirstName@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
علی نیا اصلی مختارm_aliniaaslir@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
یوسفیمحمدرضاm_r_yousefi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیهنر
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نامداریمجیدnamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
ناصر اسدیکیارشNasserasadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
نصیراهدیnassira@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
نظریحسنNazari.Hassan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نکونامفاطمهnekounam@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
نیک بینوحیدnikbin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir