بروزرسانی: 21-8-1402
مهمان در دانشگاه دیگر

معرفی:

مهمانی در دانشگاه دیگر

نحوه دسترسی

منوی کاربری > درخواست دانشجو > تقاضای انتقال و میهمان

دانشجویان مقطع کارشناسی در طول دوره تحصیل خود باید بعد از ثبت درخواست خود در سامامه سجاد و موافقت دانشکده و آموزش دانشگاه و با رعایت موارد ذکر شده در آیین‌نامه مهمانی، در دانشگاه‌های دولتی به صورت مهمان بگذرانند.

شرایط درخواست

عدم ارائه درس مورد نظر در دانشگاه زنجان در نیم‌سال مورد درخواست

موافقت گروه و دانشکده ارائه‌دهنده درس مورد نظر در دانشگاه مقصد

داشتن حداقل یکی از شرایط زیر:

دارا بودن یکی از بندهای سامانه سجاد و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد

موافقت درخواست میهمانی توسط کمیسیون موراد خاص

نحوه ثبت درخواست

در صورت درخواست دانشجو در سامانه سجاد بایستی به آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه کرده و ثبت نام نماید.

در صورت درخواست لیست دروس از دانشگاه مقصد باید مراحل زیر طی شود:

مراجعه به منوی کاربری > درخواست‌های دانشجو > تقاضای انتقال و میهمان > ثبت دروس توسط دانشجو> تایید دانشجو> تایید استاد>  تایید گروه آموزشی>  تایید دانشکده مربوطه >  تایید آموزش کل>  ارسال به دانشگاه مقصد

گردش کار:

درخواست مهمانی در دانشگاه دیگر پس از تکمیل و ارسال توسط دانشجو به ترتیب برای افراد زیر ارسال می‌شود:

استاد راهنمای دانشجو

مدیر گروه دانشکده دانشجو

مسئول آموزش دانشکده

اداره خدمات آموزشی

مدیر امور آموزشی

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-