بروزرسانی: 29-8-1402
درخواست تدوین برنامه درسی

معرفی:

ارسال درخواست تدوین برنامه درسی

گردش کار:

-

پرسش های متداول:

1- آیا قبل از ارسال طرح توجیهی امکان تدوین سرفصل می باشد؟ خیر

2- چرا مدت زمان تایید طرح توجیهی انقدر طولانی است؟ به علت زیاد بودن مراحل تدوین

کارشناس مربوطه:  فاطمه اصغری4773- زهرا هاشمی 4774


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-