بروزرسانی: 23-7-1402
فرآیند ثبت مرخصی یا حذف ترم با احتساب

معرفی:

فرآیند ثبت درخواست مرخصی یا حذف ترم با احتساب سنوات

نحوه دسترسی > سامانه آموزشی > آموزش  > دانشجو > درخواست مرخصی تحصیلی یا حذف ترم

طبق تقویم آموزشی در بازده مشخص شده اقدام به ثبت درخواست نمایید. 

گردش کار:

گردش کار :

1 ثبت درخواست مرخصی یا حذف ترم  برای ترم مورد نظر

2 تایید / عدم تایید مدیر گروه 

3.تایید / عدم تایید کارشناس آموزش دانشکده 

جهت دریافت فایل راهنما بر روی گزینه اینجا کلیک نمایید.

پرسش های متداول:

1.مجوز ثبت چند ترم مرخصی یا حذف ترم با احتساب را دارم ؟ طبق آیین نامه وزارت علوم حداقل 2 ترم مرخصی یا حذف ترم 

2.برای  مرخصی یا حذف ترم بدون احتساب از همین طریق انجام شود؟ از طریق درخواست به کمیسیون موارد خاص انجام می شود.

3.برای ترم های گذشته امکان ثبت مرخصی یا حذف ترم با احتساب وجود دارد؟ طبق تقویم آموزشی هرترم امکان ثبت فقط برای آن ترم می باشد در صورت اتمام مهلت ثبت باید از طریق درخواست کتبی و تایید گروه ، معاون اموزشی دانشکده و مدیرآموزش در سامانه ثبت می شود.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-