بروزرسانی: 21-8-1402
مجوز خروج از کشور

معرفی:

مجوز خروج از کشور

نحوه دسترسی

دانشجویانی که دارای معافیت تحصیلی هستند، برای خروج از کشور در حین تحصیل لازم است درخواست خود را از طریق سامانه epolice.ir

 ثبت کرده و پس از دریافت مجوز خروج، مراحل ثبت وثیقه را از طریق سازمان epolice.ir دنبال نمایند.

شرایط درخواست

دانشجوی مجاز و دارای ثبت‌نام یا مرخصی در نیم‌سال موردنظر

رعایت حداکثر مدت مجاز سفر به شرح زیر:

سیاحتی و زیارتی: حداکثر 1ماه  در طول نیم‌سال تحصیلی و حداکثر ۱ ماه در طول تابستان

کارورزی پژوهشی: حداکثر ۲ ماه در طول تابستان

فرصت مطالعاتی (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی): حداکثر یک سال

گردش کار:

نحوه ثبت درخواست

مراجعه به سامانه epolice.ir

تکمیل اطلاعات سفر شامل نوع سفر و زمان ورود و خروج

سفر سیاحتی و زیارتی

ثبت درخواست در سامانه sakha.epolice.ir به طور کامل (پرداخت هزینه رسیدگی)

درخواست خروج از کشور پس از طی مراحل فوق، در مدت ۱ روز کاری در سامانه sakha.epolice.ir تایید خواهد شد.

مراجعه به سامانه sakha.epolice.ir و پرداخت ودیعه

مراجعه به اداره گذرنامه (استان  ) دو روز کاری پس از پرداخت ودیعه جهت استعلام مجوز خروج از کشور

* نکته: در صورت نداشتن گذرنامه یا نداشتن مدت اعتبار آن می‌بایست دو روز کاری پس از پرداخت ودیعه به پلیس+۱۰ مراجعه نمایید.

سفر علمی مقطع کارشناسی

سفر علمی (کارورزی)

کسب موافقت دانشکده و ارائه به معاونت پژوهشی

اخذ مجوز از معاونت پژوهشی و تحویل آن به اداره آموزش (دفتر مدیر امور آموزشی)

موافقت مدیر امور آموزشی و ارائه به اداره پذیرش و نظام وظیفه همزمان انجام مرحله ۴

ثبت درخواست در سامانه آموزش > منوی خدمات آموزشی > منوی خروج از کشور

تایید دانشکده و ارسال درخواست به اداره پذیرش و نظام وظیفه ( جهت تحویل نامه مجوز خروج از کشور پس از طی مراحل فوق، ۲ روز کاری بعد به اداره پذیرش و نظام وظیفه مراجعه نمایید).

مراجعه به وزارت علوم برای تایید نامه خروج از کشور

مراجعه به سازمان نظام وظیفه برای تایید و ثبت وثیقه

سفر علمی (شرکت در مسابقات)

ثبت درخواست خروج از کشور در سامانه آموزش > منوی خدمات آموزشی > منوی خروج از کشور

تایید دانشکده و ارسال درخواست به اداره پذیرش و نظام وظیفه (جهت تحویل نامه مجوز خروج از کشور پس از طی مراحل فوق، ۲ روز کاری بعد به اداره پذیرش و نظام وظیفه مراجعه نمایید).

مراجعه به وزارت علوم برای تایید نامه خروج از کشور

مراجعه به سازمان نظام وظیفه برای تایید و ثبت وثیقه

سفر علمی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

سفر علمی (فرصت مطالعاتی با پرداخت هزینه شخصی مقطع دکتری/ شرکت در دوره علمی و فرصت مطالعاتی مقطع کارشناسی ارشد)

ثبت درخواست در سامانه آموزش > منوی درخواست از مدیر تحصیلات تکمیلی

تایید درخواست (در صورت داشتن شرایط لازم) توسط کارشناس و مدیر تحصیلات تکمیلی

ثبت درخواست در سامانه آموزش > منوی خدمات آموزشی > منوی خروج از کشور

تایید دانشکده و ارسال درخواست به اداره پذیرش و نظام وظیفه (جهت تحویل نامه مجوز خروج از کشور پس از طی مراحل فوق، ۲ روز کاری بعد به اداره پذیرش و نظام وظیفه مراجعه نمایید).

مراجعه به وزارت علوم برای تایید نامه خروج از کشور

مراجعه به سازمان نظام وظیفه برای تایید و ثبت وثیقه

نکته: برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با عنوان سفر کارآموزی و کارورزی، مجوز خروج از کشور صادر نمی‌شود. این دانشجویان می‌بایست هدف از سفر خود را فرصت مطالعاتی ثبت نمایند.

فرصت مطالعاتی با پرداخت کمک هزینه سازمان امور دانشجویان

ارسال معرفی نامه از طرف دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه و موافقت مدیر تحصیلات تکمیلی

ثبت درخواست دانشجو در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)portal.saorg.ir

ثبت درخواست خروج از کشور در سامانه آموزش > منوی خدمات آموزشی > منوی خروج از کشور

تایید دانشکده و ارسال درخواست به اداره پذیرش و نظام وظیفه (جهت تحویل نامه مجوز خروج از کشور پس از طی مراحل فوق، ۲ روز کاری بعد به اداره پذیرش و نظام وظیفه مراجعه نمایید).

مراجعه به وزارت علوم برای تایید نامه خروج از کشور

مراجعه به سازمان نظام وظیفه برای تایید و ثبت وثیقه

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-