بروزرسانی: 21-9-1402
راهتمای ثبت مشخصات و مدارک برای اساتید در سامانه گلستان

راهنمای ثبت اطلاعات و ارسال مدارک برای اساتید مدعو  در سامانه گلستان https://golestan.znu.ac.ir

جهت انجام ثبت از طریق :

انتخاب پردازش" 16270 مشخصات استاد"

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

​​

بعد از ورود به پردازش مشخصات استاد ، صفحه ذیل ظاهر می گردد:

در این صفحه اطلاعات پرسنلی و آموزشی توسط استاد تکمیل می شود.

جهت ارسال مدارک به روش ذیل اقدام فرمایید :

انتخاب پردازش" 28090 ارسال و تایید مدارک استاد  "

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

بعد از ورود به پردازش ارسال و تایید مدارک استاد ، صفحه ذیل ظاهر می گردد: 

 

نکته :

1.چنانچه هریک از اساتید محترم آخرین مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد بود و در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشند باید از دانشگاهی که در مقطع دکتری تحصیل می کنند گواهی اشتغال به تحصیل دریافت کرده و آن را در سامانه گلستان ( قسمت سایر مدارک یا فرم ها ) بارگذاری شود و اگر آزمون جامع پاس شده باشد حتما در گواهی قید شود.

2. اساتید محترم گروه علوم ورزشی علاوه بر مدارک درخواستی گواهی مربیگری هم بارگذاری شود.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-