بروزرسانی: 21-9-1402
راهنمای ثبت تقاضای بررسی مسائل آموزشی دانشجو

راهنمای ثبت تقاضای بررسی مسائل آموزشی دانشجو از طریق سامانه گلستان https://golestan.znu.ac.ir

جهت انجام ثبت از طریق :

انتخاب پردازش" 13450 تقاضای بررسی مسائل آموزشی دانشجو"

توجه : انتخاب هر گزارش یا پردازش از دو طریق الف-مسیرمنو ، ب-انتخاب سریع ( که در پایین صفحه پس از ورود به سیستم گلستان قابل مشاهده است )امکانپذیر می باشد.قابل ذکر است در روش انتخاب سریع ابتدا باید نوع امکان (پردازش یا گزارش)و سپس شماره مکان را وارد کرده و بر روی آیکون تایید  کلیک نمایید.

انتخاب به روش الف ( انتخاب منو)

انتخاب به روش ب (انتخاب سریع)

پس از انتخاب پردازش تقاضای بررسی مسائل آموزشی دانشجو  صفحه ظاهر می گردد :

بعداز ثبت و تایید جهت پیگیری درخواست  مدیر گروه وکارشناسان آموزش  دانشکده  مراجعه فرمایید.

کارشناس مربوطه: -


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-