بروزرسانی: 25-5-1394
نقشه سازی رقومی

مرتضی فتحی
سرپرست
  •  تهیه نقشه­ های رقومی در مقیاس­های مختلف برای پروژه­های درسی
  • بررسی روشها و ابزارهای نوین تهیه نقشه های رقومی
  • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص کارتوگرافی و اصول نقشه سازی رقومی
  • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص تهیه مدل رقومی زمین(DTM )
  • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مدلسازی سه بعدی شهر و واقعیت مجازی
  • ارائه خدمات به محققین فعال در زمینه نقشه­سازی رقومی، کارتوگرافی، مدلسازی رقومی زمین، واقعیت مجازی
اهداف
گیرنده GPS دستی مرتبط با کارهای نقشه سازی
تجهیزات فعلی

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-