بروزرسانی: 15-12-1402
مدیران گروه

مدیر گروه مهندسی عمران
+98 24 3305 4060:تلفن
tafakori[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی
 

 

مدیر گروه مهندسی برق
+98 24 3305 4071:تلفن
bayat.farhad [at] znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک
+98 24 3305 4150:تلفن
taghilou[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی معماری
+98 24 3305 :تلفن
rahmanpour[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
+98 24 3305 2613 :تلفن
meghdadi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری
+98 24 3305 4435 :تلفن
ghavami[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه مهندسی معدن
+98 24 3305 4354 :تلفن
+98 24 3228 4339 :فاکس
a.salimi[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

 

مدیر گروه مهندسی شیمی
+98 24 3305 4489 :تلفن
myaghoobi[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

 

مديرگروه هنر
+98 24 33054761 :تلفن
naghme.kharazian[at]znu.ac.ir :پست الکترونیکی

 

مدیر گروه مهندسی مواد
+98 24 3305 4363:تلفن
asjodi[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی
 

 

مدیر گروه مهندسی صنایع
+98 24 3305 4394:تلفن
mheydari[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی

 

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-